Voor jeugdhulp of Wmo waarvoor een indicatie of beschikking nodig is sluiten de Midden-Limburg Oost gemeenten een contract af met zorgaanbieders.

Kwaliteit in zorg

De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond hebben samen bepaald hoe dit contract eruit ziet. En ook aan welke voorwaarden een zorgaanbieder moet voldoen om een contract te krijgen. Uitgangspunt is dat inwoners goede zorg ontvangen. Daar worden duidelijke afspraken over gemaakt en eisen aan gesteld in het contract. Voordat een zorgaanbieder een contract krijgt, wordt de kwaliteit van de zorg getoetst. Bijvoorbeeld door te controleren of de medewerkers goed geschoold zijn om de hulp te bieden, maar denk ook aan een veilige omgeving waarin de zorg verleend wordt. Ook wanneer een zorgaanbieder een overeenkomst heeft, blijven de gemeenten controleren of een zorgaanbieder werkt volgens de gemaakte afspraken. Dit houdt zowel de gemeenten als de aanbieders scherp. De inwoner heeft recht op goede kwaliteit van zorg.

Werkafspraken voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo

De informatie wordt ontsloten op basis van Jeugdhulp en Wmo. In het werkafsprakenboek vindt u de afspraken die voor u als aanbieder noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw contract. Er is onder andere informatie opgenomen de toegang tot de dienstverlening (jeugdhulp) / ondersteuning (Wmo), de wijze waarop gemeenten resultaatsturing inrichten, het berichtenverkeer, de Productcodes MLO en productomschrijvingen, het ondersteuningsplan, en voor Wmo de CAKcodes voor het eigen bijdrage-proces.

Contactgegevens

  • Voor vragen over contractmanagement:
    contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl
  • Voor declaraties jeugdhulp:
    declaratiejeugdhulp@midden-limburg.nu
  • Voor vragen/opmerkingen over het inkoopproces:
    inkoop@sociaaldomeinmlo.nl
  • Het aanleveren van documenten voor de jaarverantwoording kan uitsluitend via Negometrix.

Melden calamiteiten en geweldsincidenten voor Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

Conform de Wmo 2015 en Jeugdwet moet de dienstverlener melding doen van iedere calamiteit die, en geweld dat bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. Voor Wmo moet de melding bij de gemeente plaatsvinden, bij Jeugdhulp bij zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bij de gemeente (dit is contractueel vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst). Naar aanleiding van iedere melding zal de toezichthoudend ambtenaar van de betreffende gemeente (Wmo) of de IGJ (Jeugdhulp) onderzoek doen naar de situatie (wat is er gebeurd) en de oorzaak/oorzaken (hoe heeft het kunnen gebeuren). Vervolgens beoordeelt de toezichthoudend ambtenaar c.q. IGJ of er nader onderzoek nodig is naar aanleiding van een melding. De beschreven procedure is van toepassing voor de gemeenten in Midden-Limburg Oost, te weten de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.
2024 Meldformulier calamiteiten Midden-Limburg Wmo en Jeugdwet
2024 Toelichting meldformulier calamiteiten en geweldsincidenten voor aanbieders
2024 Calamiteiten protocol Midden-Limburg Wmo en Jeugdwet

Let op! De beschreven procedure heeft alleen betrekking op een melding bij de gemeente. Indien van toepassing, dient afzonderlijk ook een melding bij de IGJ gedaan te worden. Zie hiervoor de website van de IGJ: www.igj.nl.

Overlegtafels

Voor de overlegtafels Jeugdhulp en WMO zitten vertegenwoordigers namens de gecontracteerde zorgaanbieders en gemeenten met elkaar aan tafel. Hiervoor is een selectie van 15 gecontracteerde zorgaanbieders per overlegtafel worden gemaakt. Per deelnemende zorgaanbieder neemt één persoon plaats.

Vanuit de gemeenten zullen per overlegtafel aansluiten:
de projectleiders Jeugd en Wmo namens de regio’s Midden-Limburg Oost en West.
Deelname vanuit de gemeente kan afhankelijk van het te bespreken thema verder worden uitgebreid met inkopers, contractmanagers, business controllers, juristen en beleidsmedewerkers.

Mochten er thema’s zijn ter nadere uitwerking, dan kunnen hiervoor werkgroepen worden ingericht met aanbieders en mensen vanuit de gemeenten met eventuele extra expertise. De bemensing van de werkgroepen hoeft niet per se vanuit de overlegtafels te gebeuren.

De overlegtafels zijn geen onderhandeltafels maar bedoeld om tot algemene richtlijnen te komen voor de inkoop van zorg in de uitvoeringsovereenkomsten. Hoe loopt het en welke veranderingen en bijstellingen zijn nodig. Op deze manier werken we gezamenlijk aan vernieuwing en goede ondersteuning binnen de beschikbare budgetten.

Helpdesk profiel

Als contactpersoon van uw organisatie beschikt u over de mogelijkheid het profiel van uw organisatie op deze website te bewerken. Om u daarbij op weg te helpen is deze helpdesk opgesteld.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO