Voor de overlegtafels Jeugdhulp en WMO zitten vertegenwoordigers namens de gecontracteerde zorgaanbieders en gemeenten met elkaar aan tafel. Hiervoor is een selectie van 15 gecontracteerde zorgaanbieders per overlegtafel worden gemaakt. Gegeven het klein aantal aanbieders voor Crisishulp jeugd, zullen deze allemaal worden uitgenodigd voor desbetreffende overlegtafel. Per deelnemende zorgaanbieder neemt één persoon plaats.

Vanuit de gemeenten zullen per overlegtafel aansluiten:
de projectleiders Jeugd en Wmo namens de regio’s Midden-Limburg Oost en West.
Deelname vanuit de gemeente kan afhankelijk van het te bespreken thema verder worden uitgebreid met inkopers, contractmanagers, business controllers, juristen en beleidsmedewerkers.

Mochten er thema’s zijn ter nadere uitwerking, dan kunnen hiervoor werkgroepen worden ingericht met aanbieders en mensen vanuit de gemeenten met eventuele extra expertise. De bemensing van de werkgroepen hoeft niet per se vanuit de overlegtafels te gebeuren.

De overlegtafels zijn geen onderhandeltafels maar bedoeld om tot algemene richtlijnen te komen voor de inkoop van zorg in de uitvoeringsovereenkomsten. Hoe loopt het en welke veranderingen en bijstellingen zijn nodig. Op deze manier werken we gezamenlijk aan vernieuwing en goede ondersteuning binnen de beschikbare budgetten.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO