Bericht voor de gecontracteerde zorgaanbieders Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Nieuwe taken:
de Bestuurlijke Stuurgroep MLO heeft zich gebogen over de ontvangen bezwaren tegen de gehanteerde indexatiemethodiek voor de tarieven voor 2023. Er is besloten om de tarieven van 2022 voor het jaar 2023 niet te indexeren aan de hand van CBS-index ’86 Gezondheidszorg.

De tarieven worden geïndexeerd aan de hand van de OVA-index ’23. Deze is vastgesteld op 4,74%. Het tarievenblad is hierop aangepast. De oude versie is komen te vervallen en de nieuwe versie is geüpload.

U ontvangt zo spoedig mogelijk bijlage 2 behorende bij de uitvoeringsovereenkomst via de tenders van de basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp nr. 58737 en/of Wmo Nieuwe taken nr. 58531.

In de Bestuurlijke Stuurgroep is eveneens gesproken over het eerder met zorgaanbieders in gang gezette traject om te komen tot kostenbesparingen. De bestuurders hechten eraan te benadrukken dat deze afspraak staat en niet van tafel is met het besluit akkoord te gaan met toepassing van de OVA index.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO