Aan de deelnemers van de overlegtafel Jeugd is per mail om input gevraagd omtrent coördinatie en opvolging door het CJG. Wanneer is opvolging en coördinatie in een traject noodzakelijk en wanneer niet? Hierop hebben we verschillende reacties gekregen. Dank daarvoor. We komen hier op een ander moment bij sommige aanbieders op terug om door te praten.

Het CJG heeft namens de gemeente de taak de coördinatie en opvolging van alle toegangscasussen uit te voeren om op deze wijze verder vorm te geven aan het resultaatgericht werken binnen de toegang. Bij de start worden samen met jeugdigen en ouders de resultaten van de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp bepaald waarna de voortgang minimaal halfjaarlijks wordt opgevolgd. Hierbij wordt steeds de vraag gesteld of resultaten zijn behaald en in hoeverre afschaling mogelijk is, zij het door lagere inzet, zij het door inzet vanuit het voorliggend veld. Het CJG en de gemeenten in Midden Limbug-Oost hebben deze functie samen onder de loep genomen in het kader van onderzoeken waar mogelijkheden liggen om zaken beter en met minder te doen. Op dit moment worden alle casussen waarbij toegang is verleend opgevolgd en gecoördineerd. Het CJG en de MLO gemeenten denken samen dat dit in lang niet alle gevallen effectief en efficiënt is. Hierin willen we meer maatwerk bieden en kijken naar het type zorg, inzet van aantal producten, complexiteit problematiek, de hulpvraag, zelfredzaamheid en eigen kracht van de cliënt. Het CJG zal in elke casus bepalen of coördinatie en opvolging noodzakelijk is.

De aangepaste werkwijze zal per direct (april 2021) door medewerkers van het CJG gehanteerd worden. Aan zorgaanbieders de vraag deze aangepaste werkwijze bij alle medewerkers die hiermee te maken hebben goed onder de aandacht te brengen.
Deze werkwijze wordt ingezet bij alle nieuwe casussen waarin toegang wordt verleend. M.b.t. lopende casussen zullen alle casussen waarin de huidige beschikking in de maanden april/mei/juni afloopt, bij een eventuele nieuwe beschikking vanuit de nieuwe richtlijn beoordeeld worden. Voor casussen waar een coördinatietraject lopende is en de beschikking een einddatum heeft na 1 juli 2021 zal in de maand april een afweging worden gemaakt of opvolging nog noodzakelijk is. Het CJG laat per casus aan cliënten en betrokken zorgaanbieder(s) weten of coördinatie en opvolging wordt ingezet.
Voor alle casussen blijft gelden dat het continu evalueren van behalen van de resultaten van de ingezette hulp altijd ook een taak van de zorgaanbieders is (naast het al dan niet coördineren en opvolgen door het CJG). Dit om zo te blijven volgen of er effectief en efficiënt naar de doelen van de hulp toegewerkt wordt met daarbij behorende verantwoordelijkheid om te normaliseren, opschalen en afschalen en te werken conform 1Gezin1Plan.
Roermond, 22 april 2021

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO