In Midden-Limburg Oost komt er geen regionale regeling.
In september 2020 is in de Bestuurlijke Stuurgroep Midden-Limburg Oost al over een meerkostenregeling gesproken. Destijds waren er nauwelijks aanvragen van zorgaanbieders en was er ook nog geen financieel budget beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2020. Toen is besloten om af te wachten wat de ontwikkelingen zijn. Inmiddels zijn er per individuele gemeente geringe budgetten beschikbaar gesteld door het Rijk. Het betreft lokale middelen, die niet via een eensluidende regionale regeling/werkwijze zullen worden ingezet. De bestuurders hebben de keuze gemaakt de inzet van deze specifieke lokale middelen ook lokaal te willen beoordelen, dit in combinatie met de reeds lokaal aanwezige bredere Corona-ondersteuningsfondsen, maar ook in relatie met de andere Wmo-Corona-gerelateerde kosten die lokaal al uit eigen middelen betaald worden. Derhalve zullen wij binnen regio Midden-Limburg Oost de huidige werkwijze, waarbij de aanbieder zich indien nodig kan melden bij de lokale gemeente, aanhouden. In geval van een aanvraag moeten zorgaanbieders door middel van het landelijk gehanteerde format meerkosten kunnen motiveren dat ze deze kosten hebben gemaakt.

Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO
Sociaaldomein MLO